References


National Geography Magazine, Issue 213, 2000
The Folk Clothing in Early Taiwan, National Museum of History, 1995
Traditional Dress in Taiwan, Written by Ben-li Gao, Nan-tian Publisher, 1995
Dress in Hong Kong, Hong Kong Museum of History, 1992

Authers: Ruen-cui Fan, Zi-xuan Peng, Huan-yao Huang, Jian-ming Lin, Kai-hui Zhang
[Main Page]